بازی های اخیر

amir40304030
3 - 1
bakhe02

(Manchester United)
3 - 1
(Inter)
amir40304030
5 - 2
bakhe02

(Manchester United)
5 - 2
(Inter)
amir40304030
5 - 1
bakhe02

(Manchester United)
5 - 1
(Inter)
amir40304030
3 - 4
bakhe02

(Manchester United)
3 - 4
(Inter)
mmdc7
0 - 1
hamid

(London FC)
0 - 1
(Brazil)
mmdc7
0 - 4
hamid

(London FC)
0 - 4
(Brazil)
mmdc7
2 - 4
hamid

(Brazil)
2 - 4
(France)
mmdc7
2 - 4
hamid

(Brazil)
2 - 4
(France)
mmdc7
0 - 2
samad

(London FC)
0 - 2
(Inter)
mmdc7
1 - 5
samad

(Brazil)
1 - 5
(Inter)
Ufo
0 - 1
RX-CT810

(Manchester United)
0 - 1
(England)
Ufo
2 - 0
RX-CT810

(Manchester United)
2 - 0
(England)
mmdc7
1 - 1
samad

(Brazil)
1 - 1
(Inter)
Ufo
2 - 1
RX-CT810

(Manchester United)
2 - 1
(England)
Ufo
2 - 1
RX-CT810

(Manchester United)
2 - 1
(England)
iliya0211
2 - 5
samad

(F.C. Barcelona)
2 - 5
(Inter)
mmdc7
3 - 1
bakhe02

(Brazil)
3 - 1
(Inter)
samad
3 - 1
iliya0211

(Inter)
3 - 1
(F.C. Barcelona)
Ufo
0 - 1
RX-CT810

(Manchester United)
0 - 1
(England)
iliya0211
2 - 1
samad

(F.C. Barcelona)
2 - 1
(Inter)
samad
4 - 5
PARSA7

(Inter)
4 - 5
(France)
Aslan
3 - 2
Ali74

(Inter)
3 - 2
(Inter)
..Adel..
2 - 4
hamid

(France)
2 - 4
(Brazil)
..Adel..
3 - 3
hamid

(France)
3 - 3
(Brazil)
Ali74
0 - 0
Aslan

(Inter)
0 - 0
(Inter)
..Adel..
4 - 0
hamid

(France)
4 - 0
(Brazil)
..Adel..
2 - 4
hamid

(France)
2 - 4
(Brazil)
..Adel..
3 - 4
hamid

(France)
3 - 4
(Brazil)
..Adel..
1 - 2
hamid

(France)
1 - 2
(Brazil)
..Adel..
2 - 4
hamid

(France)
2 - 4
(Brazil)
amir40304030
3 - 0
hamid

(Brazil)
3 - 0
(France)
amir40304030
3 - 3
hamid

(Brazil)
3 - 3
(France)
amir40304030
2 - 0
hamid

(Manchester United)
2 - 0
(Inter)
amir40304030
0 - 3
hamid

(Manchester United)
0 - 3
(Inter)
Naker
5 - 3
Hzarein56

(Brazil)
5 - 3
(Angola)
mamali
5 - 3
Hzarein56

(Brazil)
5 - 3
(Angola)
Naker
4 - 1
mamali

(Brazil)
4 - 1
(Togo)
Naker
4 - 1
Hzarein56

(Brazil)
4 - 1
(Togo)
Naker
1 - 0
mamali

(Brazil)
1 - 0
(Bayern München)
Naker
5 - 2
mamali

(Brazil)
5 - 2
(F.C. Barcelona)
Naker
2 - 0
mamali

(Brazil)
2 - 0
(Manchester United)
mmdc7
1 - 2
AMIR1996

(London FC)
1 - 2
(Inter)
mmdc7
2 - 3
AMIR1996

(London FC)
2 - 3
(Inter)
mmdc7
1 - 1
AMIR1996

(London FC)
1 - 1
(Inter)
mmdc7
1 - 2
AMIR1996

(London FC)
1 - 2
(Inter)
mmdc7
2 - 2
AMIR1996

(London FC)
2 - 2
(Manchester United)
Alii92
1 - 2
hamid

(Inter)
1 - 2
(France)
mmdc7
1 - 2
AMIR1996

(London FC)
1 - 2
(Manchester United)
Alii92
3 - 2
hamid

(Inter)
3 - 2
(France)
mmdc7
2 - 0
AMIR1996

(London FC)
2 - 0
(Manchester United)